آرشیو سیگنالهای ارسال شده - اطلاعات جفت ارزها - نمودارهای بازار.

From: To:
Result (PIPs): 1623
SignalId
Symbol
Price
Type
Stoploss
tp1
tp2
tp3
SignalRisk
Total
StartTime (CET)
EndTime (CET)

Symbol

Type

Started

Result

Risk

44276
USDCHF
0.9861
BUY
0.9848
0.9876
0.9889
0.9912
SignalRisk
TP1=14
2019-08-23 10:00:05
2019-08-23 12:56:23
USD /CHF
BUY
2019-08-23 10:00:05
TP1=14
Risk

ID

44276

PRICE

0.9861

STOPLOSS

0.9848

TP1

0.9876

TP2

0.9889

TP3

0.9912

44274
GBPCHF
1.1929
BUY
1.1875
1.1944
1.1964
1.1983
SignalRisk
TP3=54
2019-08-22 11:00:02
2019-08-22 14:51:13
GBP /CHF
BUY
2019-08-22 11:00:02
TP3=54
Risk

ID

44274

PRICE

1.1929

STOPLOSS

1.1875

TP1

1.1944

TP2

1.1964

TP3

1.1983

44272
USDCAD
1.3260
SELL
1.3286
1.3246
1.3231
1.3212
SignalRisk
STOPLOSS=-25
2019-08-21 16:00:14
2019-08-21 16:59:04
USD /CAD
SELL
2019-08-21 16:00:14
STOPLOSS=-25
Risk

ID

44272

PRICE

1.3260

STOPLOSS

1.3286

TP1

1.3246

TP2

1.3231

TP3

1.3212

44271
CHFJPY
108.78
BUY
108.37
108.94
109.07
109.27
SignalRisk
STOPLOSS=-40
2019-08-21 09:00:01
2019-08-22 03:04:20
CHF /JPY
BUY
2019-08-21 09:00:01
STOPLOSS=-40
Risk

ID

44271

PRICE

108.78

STOPLOSS

108.37

TP1

108.94

TP2

109.07

TP3

109.27

44269
NZDUSD
0.6424
BUY
0.6395
0.6440
0.6452
0.6472
SignalRisk
STOPLOSS=-29
2019-08-20 16:00:00
2019-08-21 08:53:26
NZD /USD
BUY
2019-08-20 16:00:00
STOPLOSS=-29
Risk

ID

44269

PRICE

0.6424

STOPLOSS

0.6395

TP1

0.6440

TP2

0.6452

TP3

0.6472

44268
GBPCHF
1.1849
SELL
1.1929
1.1834
1.1807
1.1769
SignalRisk
TP1=15
2019-08-20 10:00:00
2019-08-20 11:01:55
GBP /CHF
SELL
2019-08-20 10:00:00
TP1=15
Risk

ID

44268

PRICE

1.1849

STOPLOSS

1.1929

TP1

1.1834

TP2

1.1807

TP3

1.1769

44267
EURAUD
1.6327
SELL
1.6406
1.6310
1.6295
1.6275
SignalRisk
TP1=17
2019-08-20 08:00:00
2019-08-20 08:06:46
EUR /AUD
SELL
2019-08-20 08:00:00
TP1=17
Risk

ID

44267

PRICE

1.6327

STOPLOSS

1.6406

TP1

1.6310

TP2

1.6295

TP3

1.6275

44266
USDCHF
0.9807
BUY
0.9760
0.9822
0.9835
0.9858
SignalRisk
TP3=50
2019-08-19 16:00:02
2019-08-23 09:32:47
USD /CHF
BUY
2019-08-19 16:00:02
TP3=50
Risk

ID

44266

PRICE

0.9807

STOPLOSS

0.9760

TP1

0.9822

TP2

0.9835

TP3

0.9858

44265
AUDJPY
72.27
BUY
71.80
72.43
72.57
72.77
SignalRisk
STOPLOSS=-47
2019-08-19 15:00:11
2019-08-23 14:03:19
AUD /JPY
BUY
2019-08-19 15:00:11
STOPLOSS=-47
Risk

ID

44265

PRICE

72.27

STOPLOSS

71.80

TP1

72.43

TP2

72.57

TP3

72.77

44264
CHFJPY
108.92
BUY
108.76
109.08
109.21
109.41
SignalRisk
STOPLOSS=-15
2019-08-19 11:00:03
2019-08-19 11:55:15
CHF /JPY
BUY
2019-08-19 11:00:03
STOPLOSS=-15
Risk

ID

44264

PRICE

108.92

STOPLOSS

108.76

TP1

109.08

TP2

109.21

TP3

109.41

44263
EURUSD
1.1077
SELL
1.1145
1.1063
1.1050
1.1048
SignalRisk
TP1=14
2019-08-16 13:00:57
2019-08-23 06:18:55
EUR /USD
SELL
2019-08-16 13:00:57
TP1=14
Risk

ID

44263

PRICE

1.1077

STOPLOSS

1.1145

TP1

1.1063

TP2

1.1050

TP3

1.1048

44262
GBPCHF
1.1917
BUY
1.1855
1.1932
1.1983
1.2018
SignalRisk
TP1=15
2019-08-16 13:00:17
2019-08-16 14:34:22
GBP /CHF
BUY
2019-08-16 13:00:17
TP1=15
Risk

ID

44262

PRICE

1.1917

STOPLOSS

1.1855

TP1

1.1932

TP2

1.1983

TP3

1.2018

44261
GBPJPY
128.39
BUY
127.09
128.54
129.15
129.59
SignalRisk
TP3=120
2019-08-15 22:00:08
2019-08-21 04:11:41
GBP /JPY
BUY
2019-08-15 22:00:08
TP3=120
Risk

ID

44261

PRICE

128.39

STOPLOSS

127.09

TP1

128.54

TP2

129.15

TP3

129.59

44258
EURAUD
1.6565
BUY
1.6338
1.6582
1.6702
1.6790
SignalRisk
TP1=17
2019-08-14 14:00:00
2019-08-14 14:11:54
EUR /AUD
BUY
2019-08-14 14:00:00
TP1=17
Risk

ID

44258

PRICE

1.6565

STOPLOSS

1.6338

TP1

1.6582

TP2

1.6702

TP3

1.6790

44257
EURUSD
1.1172
SELL
1.1243
1.1158
1.1133
1.1105
SignalRisk
TP3=67
2019-08-13 22:00:07
2019-08-15 16:19:04
EUR /USD
SELL
2019-08-13 22:00:07
TP3=67
Risk

ID

44257

PRICE

1.1172

STOPLOSS

1.1243

TP1

1.1158

TP2

1.1133

TP3

1.1105

44256
CADJPY
80.64
BUY
80.30
80.80
80.93
81.13
SignalRisk
STOPLOSS=-34
2019-08-13 21:00:03
2019-08-14 04:00:07
CAD /JPY
BUY
2019-08-13 21:00:03
STOPLOSS=-34
Risk

ID

44256

PRICE

80.64

STOPLOSS

80.30

TP1

80.80

TP2

80.93

TP3

81.13

44255
GBPCHF
1.1756
BUY
1.1658
1.1771
1.1808
1.1852
SignalRisk
TP3=95
2019-08-13 18:00:02
2019-08-16 07:50:38
GBP /CHF
BUY
2019-08-13 18:00:02
TP3=95
Risk

ID

44255

PRICE

1.1756

STOPLOSS

1.1658

TP1

1.1771

TP2

1.1808

TP3

1.1852

44254
USDCAD
1.3259
BUY
1.3210
1.3273
1.3288
1.3307
SignalRisk
TP2=28
2019-08-13 10:00:00
2019-08-13 14:48:48
USD /CAD
BUY
2019-08-13 10:00:00
TP2=28
Risk

ID

44254

PRICE

1.3259

STOPLOSS

1.3210

TP1

1.3273

TP2

1.3288

TP3

1.3307

44253
EURAUD
1.6593
BUY
1.6546
1.6610
1.6663
1.6695
SignalRisk
TP1=17
2019-08-12 15:00:15
2019-08-12 15:10:19
EUR /AUD
BUY
2019-08-12 15:00:15
TP1=17
Risk

ID

44253

PRICE

1.6593

STOPLOSS

1.6546

TP1

1.6610

TP2

1.6663

TP3

1.6695

44252
EURJPY
117.71
SELL
118.06
117.56
117.41
117.21
SignalRisk
TP1=15
2019-08-12 13:00:03
2019-08-12 13:22:50
EUR /JPY
SELL
2019-08-12 13:00:03
TP1=15
Risk

ID

44252

PRICE

117.71

STOPLOSS

118.06

TP1

117.56

TP2

117.41

TP3

117.21

44251
NZDUSD
0.6450
SELL
0.6488
0.6434
0.6422
0.6402
SignalRisk
TP3=48
2019-08-12 13:00:01
2019-08-19 21:45:35
NZD /USD
SELL
2019-08-12 13:00:01
TP3=48
Risk

ID

44251

PRICE

0.6450

STOPLOSS

0.6488

TP1

0.6434

TP2

0.6422

TP3

0.6402

44250
CHFJPY
108.31
SELL
108.88
108.15
108.02
107.82
SignalRisk
TP2=29
2019-08-12 09:00:03
2019-08-12 10:08:15
CHF /JPY
SELL
2019-08-12 09:00:03
TP2=29
Risk

ID

44250

PRICE

108.31

STOPLOSS

108.88

TP1

108.15

TP2

108.02

TP3

107.82

44248
EURJPY
118.16
SELL
118.98
118.01
117.86
117.66
SignalRisk
TP3=50
2019-08-09 18:00:00
2019-08-12 10:06:58
EUR /JPY
SELL
2019-08-09 18:00:00
TP3=50
Risk

ID

44248

PRICE

118.16

STOPLOSS

118.98

TP1

118.01

TP2

117.86

TP3

117.66

44249
GBPCHF
1.1731
SELL
1.1772
1.1716
1.1696
1.1677
SignalRisk
TP3=54
2019-08-09 18:00:00
2019-08-12 01:26:52
GBP /CHF
SELL
2019-08-09 18:00:00
TP3=54
Risk

ID

44249

PRICE

1.1731

STOPLOSS

1.1772

TP1

1.1716

TP2

1.1696

TP3

1.1677

44247
USDCAD
1.3227
SELL
1.3268
1.3213
1.3193
1.3164
SignalRisk
TP1=14
2019-08-08 22:00:03
2019-08-09 14:06:22
USD /CAD
SELL
2019-08-08 22:00:03
TP1=14
Risk

ID

44247

PRICE

1.3227

STOPLOSS

1.3268

TP1

1.3213

TP2

1.3193

TP3

1.3164