آرشیو سیگنالهای ارسال شده - اطلاعات جفت ارزها - نمودارهای بازار.

From: To:
Result (PIPs): 1338
SignalId
Symbol
Price
Type
Stoploss
tp1
tp2
tp3
SignalRisk
Total
StartTime (CET)
EndTime (CET)

Symbol

Type

Started

Result

Risk

44418
GBPCHF
1.2616
BUY
1.2499
1.2631
1.2807
1.2842
SignalRisk
TP1=15
2019-10-11 19:00:02
2019-10-11 19:39:37
GBP /CHF
BUY
2019-10-11 19:00:02
TP1=15
Risk

ID

44418

PRICE

1.2616

STOPLOSS

1.2499

TP1

1.2631

TP2

1.2807

TP3

1.2842

44417
CHFJPY
108.87
BUY
108.55
109.03
109.30
109.59
SignalRisk
STOPLOSS=-32
2019-10-11 18:00:12
2019-10-14 02:10:40
CHF /JPY
BUY
2019-10-11 18:00:12
STOPLOSS=-32
Risk

ID

44417

PRICE

108.87

STOPLOSS

108.55

TP1

109.03

TP2

109.30

TP3

109.59

44416
EURJPY
119.82
BUY
119.26
119.97
120.63
120.93
SignalRisk
TP1=15
2019-10-11 17:00:03
2019-10-11 17:30:30
EUR /JPY
BUY
2019-10-11 17:00:03
TP1=15
Risk

ID

44416

PRICE

119.82

STOPLOSS

119.26

TP1

119.97

TP2

120.63

TP3

120.93

44413
AUDUSD
0.6768
BUY
0.6758
0.6782
0.6796
0.6814
SignalRisk
STOPLOSS=-10
2019-10-10 18:00:01
2019-10-11 00:11:21
AUD /USD
BUY
2019-10-10 18:00:01
STOPLOSS=-10
Risk

ID

44413

PRICE

0.6768

STOPLOSS

0.6758

TP1

0.6782

TP2

0.6796

TP3

0.6814

44412
EURUSD
1.1026
BUY
1.1007
1.1040
1.1053
1.1055
SignalRisk
STOPLOSS=-19
2019-10-10 13:00:04
2019-10-10 17:04:25
EUR /USD
BUY
2019-10-10 13:00:04
STOPLOSS=-19
Risk

ID

44412

PRICE

1.1026

STOPLOSS

1.1007

TP1

1.1040

TP2

1.1053

TP3

1.1055

44411
AUDUSD
0.6712
SELL
0.6740
0.6698
0.6684
0.6666
SignalRisk
STOPLOSS=-28
2019-10-10 01:00:01
2019-10-10 03:38:04
AUD /USD
SELL
2019-10-10 01:00:01
STOPLOSS=-28
Risk

ID

44411

PRICE

0.6712

STOPLOSS

0.6740

TP1

0.6698

TP2

0.6684

TP3

0.6666

44410
AUDJPY
72.41
BUY
71.77
72.57
72.71
72.91
SignalRisk
TP3=50
2019-10-09 12:00:17
2019-10-10 16:17:21
AUD /JPY
BUY
2019-10-09 12:00:17
TP3=50
Risk

ID

44410

PRICE

72.41

STOPLOSS

71.77

TP1

72.57

TP2

72.71

TP3

72.91

44409
CHFJPY
108.01
BUY
107.60
108.17
108.30
108.50
SignalRisk
TP3=48
2019-10-09 12:00:03
2019-10-11 12:44:03
CHF /JPY
BUY
2019-10-09 12:00:03
TP3=48
Risk

ID

44409

PRICE

108.01

STOPLOSS

107.60

TP1

108.17

TP2

108.30

TP3

108.50

44408
EURJPY
117.80
BUY
116.95
117.95
118.30
118.63
SignalRisk
TP3=83
2019-10-09 11:00:04
2019-10-10 15:02:15
EUR /JPY
BUY
2019-10-09 11:00:04
TP3=83
Risk

ID

44408

PRICE

117.80

STOPLOSS

116.95

TP1

117.95

TP2

118.30

TP3

118.63

44407
GBPUSD
1.2219
SELL
1.2254
1.2204
1.2189
1.2169
SignalRisk
TP1=15
2019-10-08 22:00:01
2019-10-09 07:12:01
GBP /USD
SELL
2019-10-08 22:00:01
TP1=15
Risk

ID

44407

PRICE

1.2219

STOPLOSS

1.2254

TP1

1.2204

TP2

1.2189

TP3

1.2169

44406
EURUSD
1.0951
SELL
1.0993
1.0937
1.0924
1.0922
SignalRisk
STOPLOSS=-42
2019-10-08 19:00:42
2019-10-10 08:48:08
EUR /USD
SELL
2019-10-08 19:00:42
STOPLOSS=-42
Risk

ID

44406

PRICE

1.0951

STOPLOSS

1.0993

TP1

1.0937

TP2

1.0924

TP3

1.0922

44405
USDCHF
0.9922
SELL
0.9966
0.9907
0.9894
0.9871
SignalRisk
TP1=14
2019-10-08 11:00:27
2019-10-08 12:43:50
USD /CHF
SELL
2019-10-08 11:00:27
TP1=14
Risk

ID

44405

PRICE

0.9922

STOPLOSS

0.9966

TP1

0.9907

TP2

0.9894

TP3

0.9871

44404
GBPCHF
1.2174
SELL
1.2197
1.2159
1.2139
1.2120
SignalRisk
TP3=54
2019-10-08 11:00:00
2019-10-08 12:23:04
GBP /CHF
SELL
2019-10-08 11:00:00
TP3=54
Risk

ID

44404

PRICE

1.2174

STOPLOSS

1.2197

TP1

1.2159

TP2

1.2139

TP3

1.2120

44403
AUDJPY
72.41
BUY
71.90
72.57
72.71
72.91
SignalRisk
STOPLOSS=-50
2019-10-08 07:00:33
2019-10-09 01:34:51
AUD /JPY
BUY
2019-10-08 07:00:33
STOPLOSS=-50
Risk

ID

44403

PRICE

72.41

STOPLOSS

71.90

TP1

72.57

TP2

72.71

TP3

72.91

44402
GBPJPY
131.36
SELL
132.43
131.21
130.88
130.31
SignalRisk
TP2=47
2019-10-04 17:00:00
2019-10-08 12:09:35
GBP /JPY
SELL
2019-10-04 17:00:00
TP2=47
Risk

ID

44402

PRICE

131.36

STOPLOSS

132.43

TP1

131.21

TP2

130.88

TP3

130.31

44400
AUDJPY
72.41
BUY
72.22
72.57
72.71
72.91
SignalRisk
STOPLOSS=-19
2019-10-04 16:00:00
2019-10-04 16:59:14
AUD /JPY
BUY
2019-10-04 16:00:00
STOPLOSS=-19
Risk

ID

44400

PRICE

72.41

STOPLOSS

72.22

TP1

72.57

TP2

72.71

TP3

72.91

44399
CADJPY
80.50
BUY
79.76
80.66
80.87
81.22
SignalRisk
TP3=71
2019-10-04 15:00:00
2019-10-10 16:21:29
CAD /JPY
BUY
2019-10-04 15:00:00
TP3=71
Risk

ID

44399

PRICE

80.50

STOPLOSS

79.76

TP1

80.66

TP2

80.87

TP3

81.22

44398
CHFJPY
107.41
BUY
106.67
107.57
107.79
108.09
SignalRisk
TP3=67
2019-10-04 13:00:00
2019-10-09 09:35:41
CHF /JPY
BUY
2019-10-04 13:00:00
TP3=67
Risk

ID

44398

PRICE

107.41

STOPLOSS

106.67

TP1

107.57

TP2

107.79

TP3

108.09

44397
AUDUSD
0.6748
BUY
0.6724
0.6762
0.6776
0.6794
SignalRisk
TP1=13
2019-10-03 18:00:06
2019-10-04 13:11:18
AUD /USD
BUY
2019-10-03 18:00:06
TP1=13
Risk

ID

44397

PRICE

0.6748

STOPLOSS

0.6724

TP1

0.6762

TP2

0.6776

TP3

0.6794

44395
EURJPY
117.17
SELL
117.86
117.02
116.87
116.67
SignalRisk
STOPLOSS=-68
2019-10-03 17:00:00
2019-10-07 19:33:13
EUR /JPY
SELL
2019-10-03 17:00:00
STOPLOSS=-68
Risk

ID

44395

PRICE

117.17

STOPLOSS

117.86

TP1

117.02

TP2

116.87

TP3

116.67

44394
GBPJPY
132.39
BUY
131.38
132.54
132.93
133.34
SignalRisk
STOPLOSS=-101
2019-10-03 15:00:01
2019-10-04 13:08:22
GBP /JPY
BUY
2019-10-03 15:00:01
STOPLOSS=-101
Risk

ID

44394

PRICE

132.39

STOPLOSS

131.38

TP1

132.54

TP2

132.93

TP3

133.34

44393
NZDUSD
0.6287
BUY
0.6234
0.6303
0.6315
0.6335
SignalRisk
TP3=48
2019-10-03 14:00:00
2019-10-04 14:30:03
NZD /USD
BUY
2019-10-03 14:00:00
TP3=48
Risk

ID

44393

PRICE

0.6287

STOPLOSS

0.6234

TP1

0.6303

TP2

0.6315

TP3

0.6335

44392
USDCHF
1.0024
BUY
0.9918
1.0039
1.0077
1.0128
SignalRisk
STOPLOSS=-105
2019-10-03 09:00:02
2019-10-08 10:52:09
USD /CHF
BUY
2019-10-03 09:00:02
STOPLOSS=-105
Risk

ID

44392

PRICE

1.0024

STOPLOSS

0.9918

TP1

1.0039

TP2

1.0077

TP3

1.0128

44391
USDCAD
1.3322
BUY
1.3270
1.3336
1.3351
1.3370
SignalRisk
TP1=14
2019-10-02 23:00:01
2019-10-03 11:35:07
USD /CAD
BUY
2019-10-02 23:00:01
TP1=14
Risk

ID

44391

PRICE

1.3322

STOPLOSS

1.3270

TP1

1.3336

TP2

1.3351

TP3

1.3370

44390
CADJPY
81.16
SELL
81.77
81.00
80.87
80.67
SignalRisk
TP3=48
2019-10-02 14:00:07
2019-10-02 16:37:47
CAD /JPY
SELL
2019-10-02 14:00:07
TP3=48
Risk

ID

44390

PRICE

81.16

STOPLOSS

81.77

TP1

81.00

TP2

80.87

TP3

80.67