آرشیو سیگنالهای ارسال شده - اطلاعات جفت ارزها - نمودارهای بازار.

From: To:
Result (PIPs): 1950
SignalId
Symbol
Price
Type
Stoploss
tp1
tp2
tp3
SignalRisk
Total
StartTime (CET)
EndTime (CET)

Symbol

Type

Started

Result

Risk

44729
EURUSD
1.0877
SELL
1.0898
1.0863
1.0850
1.0848
SignalRisk
TP3=28
2020-02-12 19:00:24
2020-02-13 15:07:39
EUR /USD
SELL
2020-02-12 19:00:24
TP3=28
Risk

ID

44729

PRICE

1.0877

STOPLOSS

1.0898

TP1

1.0863

TP2

1.0850

TP3

1.0848

44727
NZDUSD
0.6468
BUY
0.6442
0.6484
0.6496
0.6516
SignalRisk
TP1=16
2020-02-12 04:00:03
2020-02-12 14:05:48
NZD /USD
BUY
2020-02-12 04:00:03
TP1=16
Risk

ID

44727

PRICE

0.6468

STOPLOSS

0.6442

TP1

0.6484

TP2

0.6496

TP3

0.6516

44726
EURAUD
1.6235
SELL
1.6276
1.6218
1.6168
1.6136
SignalRisk
TP3=98
2020-02-11 17:00:06
2020-02-12 18:14:54
EUR /AUD
SELL
2020-02-11 17:00:06
TP3=98
Risk

ID

44726

PRICE

1.6235

STOPLOSS

1.6276

TP1

1.6218

TP2

1.6168

TP3

1.6136

44724
USDCHF
0.9782
BUY
0.9761
0.9797
0.9810
0.9833
SignalRisk
STOPLOSS=-21
2020-02-11 05:00:00
2020-02-11 17:34:45
USD /CHF
BUY
2020-02-11 05:00:00
STOPLOSS=-21
Risk

ID

44724

PRICE

0.9782

STOPLOSS

0.9761

TP1

0.9797

TP2

0.9810

TP3

0.9833

44722
EURUSD
1.0910
SELL
1.0929
1.0896
1.0883
1.0881
SignalRisk
TP3=28
2020-02-10 19:00:26
2020-02-12 18:14:27
EUR /USD
SELL
2020-02-10 19:00:26
TP3=28
Risk

ID

44722

PRICE

1.0910

STOPLOSS

1.0929

TP1

1.0896

TP2

1.0883

TP3

1.0881

44721
CADJPY
82.28
SELL
82.42
82.12
81.99
81.79
SignalRisk
STOPLOSS=-14
2020-02-07 16:00:11
2020-02-07 16:43:14
CAD /JPY
SELL
2020-02-07 16:00:11
STOPLOSS=-14
Risk

ID

44721

PRICE

82.28

STOPLOSS

82.42

TP1

82.12

TP2

81.99

TP3

81.79

44720
NZDUSD
0.6415
SELL
0.6434
0.6399
0.6387
0.6367
SignalRisk
TP2=28
2020-02-07 12:00:17
2020-02-10 16:54:23
NZD /USD
SELL
2020-02-07 12:00:17
TP2=28
Risk

ID

44720

PRICE

0.6415

STOPLOSS

0.6434

TP1

0.6399

TP2

0.6387

TP3

0.6367

44719
USDCAD
1.3310
BUY
1.3267
1.3324
1.3339
1.3358
SignalRisk
TP1=14
2020-02-07 12:00:07
2020-02-10 14:54:03
USD /CAD
BUY
2020-02-07 12:00:07
TP1=14
Risk

ID

44719

PRICE

1.3310

STOPLOSS

1.3267

TP1

1.3324

TP2

1.3339

TP3

1.3358

44718
AUDUSD
0.6678
SELL
0.6703
0.6664
0.6650
0.6632
SignalRisk
TP1=13
2020-02-07 12:00:03
2020-02-07 15:08:25
AUD /USD
SELL
2020-02-07 12:00:03
TP1=13
Risk

ID

44718

PRICE

0.6678

STOPLOSS

0.6703

TP1

0.6664

TP2

0.6650

TP3

0.6632

44717
EURUSD
1.0954
SELL
1.1008
1.0940
1.0927
1.0925
SignalRisk
TP3=28
2020-02-07 11:00:01
2020-02-10 16:05:14
EUR /USD
SELL
2020-02-07 11:00:01
TP3=28
Risk

ID

44717

PRICE

1.0954

STOPLOSS

1.1008

TP1

1.0940

TP2

1.0927

TP3

1.0925

44716
EURAUD
1.6332
BUY
1.6262
1.6349
1.6364
1.6384
SignalRisk
TP3=52
2020-02-07 02:00:04
2020-02-07 10:41:46
EUR /AUD
BUY
2020-02-07 02:00:04
TP3=52
Risk

ID

44716

PRICE

1.6332

STOPLOSS

1.6262

TP1

1.6349

TP2

1.6364

TP3

1.6384

44715
GBPCHF
1.2595
SELL
1.2703
1.2581
1.2546
1.2491
SignalRisk
TP1=14
2020-02-06 21:00:08
2020-02-10 00:34:30
GBP /CHF
SELL
2020-02-06 21:00:08
TP1=14
Risk

ID

44715

PRICE

1.2595

STOPLOSS

1.2703

TP1

1.2581

TP2

1.2546

TP3

1.2491

44714
NZDUSD
0.6460
SELL
0.6496
0.6444
0.6432
0.6412
SignalRisk
TP3=48
2020-02-06 10:00:21
2020-02-07 11:14:27
NZD /USD
SELL
2020-02-06 10:00:21
TP3=48
Risk

ID

44714

PRICE

0.6460

STOPLOSS

0.6496

TP1

0.6444

TP2

0.6432

TP3

0.6412

44713
USDCHF
0.9731
BUY
0.9710
0.9746
0.9759
0.9782
SignalRisk
TP3=50
2020-02-05 19:00:01
2020-02-10 03:34:54
USD /CHF
BUY
2020-02-05 19:00:01
TP3=50
Risk

ID

44713

PRICE

0.9731

STOPLOSS

0.9710

TP1

0.9746

TP2

0.9759

TP3

0.9782

44711
EURUSD
1.1012
SELL
1.1030
1.0998
1.0985
1.0983
SignalRisk
TP3=28
2020-02-05 15:00:02
2020-02-06 16:14:06
EUR /USD
SELL
2020-02-05 15:00:02
TP3=28
Risk

ID

44711

PRICE

1.1012

STOPLOSS

1.1030

TP1

1.0998

TP2

1.0985

TP3

1.0983

44710
AUDUSD
0.6765
BUY
0.6697
0.6779
0.6793
0.6811
SignalRisk
STOPLOSS=-67
2020-02-05 12:00:33
2020-02-07 09:33:05
AUD /USD
BUY
2020-02-05 12:00:33
STOPLOSS=-67
Risk

ID

44710

PRICE

0.6765

STOPLOSS

0.6697

TP1

0.6779

TP2

0.6793

TP3

0.6811

44708
CADJPY
82.09
BUY
81.46
82.25
82.38
82.58
SignalRisk
TP3=48
2020-02-04 13:00:30
2020-02-05 09:37:50
CAD /JPY
BUY
2020-02-04 13:00:30
TP3=48
Risk

ID

44708

PRICE

82.09

STOPLOSS

81.46

TP1

82.25

TP2

82.38

TP3

82.58

44707
USDCHF
0.9678
BUY
0.9636
0.9693
0.9706
0.9729
SignalRisk
TP3=50
2020-02-04 08:00:05
2020-02-05 11:56:33
USD /CHF
BUY
2020-02-04 08:00:05
TP3=50
Risk

ID

44707

PRICE

0.9678

STOPLOSS

0.9636

TP1

0.9693

TP2

0.9706

TP3

0.9729

44706
GBPUSD
1.2998
SELL
1.3041
1.2983
1.2968
1.2948
SignalRisk
TP3=49
2020-02-03 21:00:19
2020-02-04 08:40:49
GBP /USD
SELL
2020-02-03 21:00:19
TP3=49
Risk

ID

44706

PRICE

1.2998

STOPLOSS

1.3041

TP1

1.2983

TP2

1.2968

TP3

1.2948

44705
USDCAD
1.3262
BUY
1.3202
1.3276
1.3291
1.3310
SignalRisk
TP3=47
2020-02-03 17:00:10
2020-02-07 10:41:28
USD /CAD
BUY
2020-02-03 17:00:10
TP3=47
Risk

ID

44705

PRICE

1.3262

STOPLOSS

1.3202

TP1

1.3276

TP2

1.3291

TP3

1.3310

44704
GBPCHF
1.2591
SELL
1.2636
1.2576
1.2556
1.2537
SignalRisk
TP3=54
2020-02-03 12:00:15
2020-02-03 20:16:33
GBP /CHF
SELL
2020-02-03 12:00:15
TP3=54
Risk

ID

44704

PRICE

1.2591

STOPLOSS

1.2636

TP1

1.2576

TP2

1.2556

TP3

1.2537

44703
GBPCHF
1.2672
SELL
1.2754
1.2657
1.2636
1.2596
SignalRisk
TP3=76
2020-02-03 07:00:35
2020-02-03 11:01:08
GBP /CHF
SELL
2020-02-03 07:00:35
TP3=76
Risk

ID

44703

PRICE

1.2672

STOPLOSS

1.2754

TP1

1.2657

TP2

1.2636

TP3

1.2596

44702
GBPUSD
1.3192
BUY
1.3140
1.3207
1.3272
1.3302
SignalRisk
TP1=15
2020-01-31 18:00:07
2020-01-31 22:42:44
GBP /USD
BUY
2020-01-31 18:00:07
TP1=15
Risk

ID

44702

PRICE

1.3192

STOPLOSS

1.3140

TP1

1.3207

TP2

1.3272

TP3

1.3302

44701
USDCHF
0.9643
SELL
0.9670
0.9628
0.9615
0.9592
SignalRisk
TP1=14
2020-01-31 17:00:00
2020-01-31 21:41:30
USD /CHF
SELL
2020-01-31 17:00:00
TP1=14
Risk

ID

44701

PRICE

0.9643

STOPLOSS

0.9670

TP1

0.9628

TP2

0.9615

TP3

0.9592

44700
EURUSD
1.1061
BUY
1.1044
1.1075
1.1088
1.1090
SignalRisk
TP3=28
2020-01-31 16:00:06
2020-01-31 21:40:54
EUR /USD
BUY
2020-01-31 16:00:06
TP3=28
Risk

ID

44700

PRICE

1.1061

STOPLOSS

1.1044

TP1

1.1075

TP2

1.1088

TP3

1.1090