آرشیو سیگنالهای ارسال شده - اطلاعات جفت ارزها - نمودارهای بازار.

From: To:
Result (PIPs): 1919
SignalId
Symbol
Price
Type
Stoploss
tp1
tp2
tp3
SignalRisk
Total
StartTime (CET)
EndTime (CET)

Symbol

Type

Started

Result

Risk

44251
NZDUSD
0.6450
SELL
0.6488
0.6434
0.6422
0.6402
SignalRisk
TP3=48
2019-08-12 13:00:01
2019-08-19 21:45:35
NZD /USD
SELL
2019-08-12 13:00:01
TP3=48
Risk

ID

44251

PRICE

0.6450

STOPLOSS

0.6488

TP1

0.6434

TP2

0.6422

TP3

0.6402

44250
CHFJPY
108.31
SELL
108.88
108.15
108.02
107.82
SignalRisk
TP2=29
2019-08-12 09:00:03
2019-08-12 10:08:15
CHF /JPY
SELL
2019-08-12 09:00:03
TP2=29
Risk

ID

44250

PRICE

108.31

STOPLOSS

108.88

TP1

108.15

TP2

108.02

TP3

107.82

44249
GBPCHF
1.1731
SELL
1.1772
1.1716
1.1696
1.1677
SignalRisk
TP3=54
2019-08-09 18:00:00
2019-08-12 01:26:52
GBP /CHF
SELL
2019-08-09 18:00:00
TP3=54
Risk

ID

44249

PRICE

1.1731

STOPLOSS

1.1772

TP1

1.1716

TP2

1.1696

TP3

1.1677

44248
EURJPY
118.16
SELL
118.98
118.01
117.86
117.66
SignalRisk
TP3=50
2019-08-09 18:00:00
2019-08-12 10:06:58
EUR /JPY
SELL
2019-08-09 18:00:00
TP3=50
Risk

ID

44248

PRICE

118.16

STOPLOSS

118.98

TP1

118.01

TP2

117.86

TP3

117.66

44247
USDCAD
1.3227
SELL
1.3268
1.3213
1.3193
1.3164
SignalRisk
TP1=14
2019-08-08 22:00:03
2019-08-09 14:06:22
USD /CAD
SELL
2019-08-08 22:00:03
TP1=14
Risk

ID

44247

PRICE

1.3227

STOPLOSS

1.3268

TP1

1.3213

TP2

1.3193

TP3

1.3164

44246
AUDUSD
0.6805
BUY
0.6696
0.6819
0.6844
0.6906
SignalRisk
TP1=13
2019-08-08 16:00:01
2019-08-08 16:38:25
AUD /USD
BUY
2019-08-08 16:00:01
TP1=13
Risk

ID

44246

PRICE

0.6805

STOPLOSS

0.6696

TP1

0.6819

TP2

0.6844

TP3

0.6906

44245
USDCHF
0.9707
SELL
0.9801
0.9692
0.9662
0.9623
SignalRisk
TP2=44
2019-08-07 18:00:17
2019-08-13 14:48:44
USD /CHF
SELL
2019-08-07 18:00:17
TP2=44
Risk

ID

44245

PRICE

0.9707

STOPLOSS

0.9801

TP1

0.9692

TP2

0.9662

TP3

0.9623

44244
AUDJPY
71.18
SELL
72.66
71.02
70.46
69.72
SignalRisk
TP1=15
2019-08-07 15:00:06
2019-08-12 11:13:20
AUD /JPY
SELL
2019-08-07 15:00:06
TP1=15
Risk

ID

44244

PRICE

71.18

STOPLOSS

72.66

TP1

71.02

TP2

70.46

TP3

69.72

44243
CADJPY
79.55
SELL
80.90
79.39
79.02
78.24
SignalRisk
TP1=15
2019-08-07 14:00:05
2019-08-07 14:09:48
CAD /JPY
SELL
2019-08-07 14:00:05
TP1=15
Risk

ID

44243

PRICE

79.55

STOPLOSS

80.90

TP1

79.39

TP2

79.02

TP3

78.24

44242
NZDUSD
0.6412
SELL
0.6462
0.6396
0.6384
0.6364
SignalRisk
STOPLOSS=-50
2019-08-07 10:00:00
2019-08-07 18:20:00
NZD /USD
SELL
2019-08-07 10:00:00
STOPLOSS=-50
Risk

ID

44242

PRICE

0.6412

STOPLOSS

0.6462

TP1

0.6396

TP2

0.6384

TP3

0.6364

44241
NZDUSD
0.6571
BUY
0.6540
0.6587
0.6599
0.6619
SignalRisk
STOPLOSS=-31
2019-08-06 01:00:01
2019-08-06 05:00:22
NZD /USD
BUY
2019-08-06 01:00:01
STOPLOSS=-31
Risk

ID

44241

PRICE

0.6571

STOPLOSS

0.6540

TP1

0.6587

TP2

0.6599

TP3

0.6619

44240
EURAUD
1.6538
BUY
1.6460
1.6555
1.6570
1.6590
SignalRisk
TP3=52
2019-08-05 19:00:01
2019-08-05 23:55:28
EUR /AUD
BUY
2019-08-05 19:00:01
TP3=52
Risk

ID

44240

PRICE

1.6538

STOPLOSS

1.6460

TP1

1.6555

TP2

1.6570

TP3

1.6590

44239
CADJPY
80.23
SELL
81.21
80.07
79.94
79.74
SignalRisk
TP3=48
2019-08-05 15:00:02
2019-08-07 04:28:25
CAD /JPY
SELL
2019-08-05 15:00:02
TP3=48
Risk

ID

44239

PRICE

80.23

STOPLOSS

81.21

TP1

80.07

TP2

79.94

TP3

79.74

44238
EURUSD
1.1178
BUY
1.1145
1.1192
1.1205
1.1207
SignalRisk
TP3=28
2019-08-05 14:00:03
2019-08-05 18:46:43
EUR /USD
BUY
2019-08-05 14:00:03
TP3=28
Risk

ID

44238

PRICE

1.1178

STOPLOSS

1.1145

TP1

1.1192

TP2

1.1205

TP3

1.1207

44237
EURUSD
1.1147
BUY
1.1128
1.1161
1.1174
1.1176
SignalRisk
TP3=28
2019-08-05 12:00:30
2019-08-05 13:38:33
EUR /USD
BUY
2019-08-05 12:00:30
TP3=28
Risk

ID

44237

PRICE

1.1147

STOPLOSS

1.1128

TP1

1.1161

TP2

1.1174

TP3

1.1176

44236
USDCHF
0.9750
SELL
0.9787
0.9735
0.9693
0.9665
SignalRisk
TP1=14
2019-08-05 11:00:02
2019-08-05 16:30:01
USD /CHF
SELL
2019-08-05 11:00:02
TP1=14
Risk

ID

44236

PRICE

0.9750

STOPLOSS

0.9787

TP1

0.9735

TP2

0.9693

TP3

0.9665

44235
AUDJPY
71.62
SELL
72.05
71.46
71.13
70.83
SignalRisk
TP1=15
2019-08-05 10:00:02
2019-08-05 23:54:09
AUD /JPY
SELL
2019-08-05 10:00:02
TP1=15
Risk

ID

44235

PRICE

71.62

STOPLOSS

72.05

TP1

71.46

TP2

71.13

TP3

70.83

44234
GBPCHF
1.1841
SELL
1.1892
1.1826
1.1788
1.1753
SignalRisk
TP2=52
2019-08-05 10:00:00
2019-08-06 00:07:32
GBP /CHF
SELL
2019-08-05 10:00:00
TP2=52
Risk

ID

44234

PRICE

1.1841

STOPLOSS

1.1892

TP1

1.1826

TP2

1.1788

TP3

1.1753

44233
AUDUSD
0.6767
SELL
0.6824
0.6753
0.6739
0.6721
SignalRisk
TP3=46
2019-08-05 08:00:02
2019-08-07 04:29:41
AUD /USD
SELL
2019-08-05 08:00:02
TP3=46
Risk

ID

44233

PRICE

0.6767

STOPLOSS

0.6824

TP1

0.6753

TP2

0.6739

TP3

0.6721

44232
USDCHF
0.9830
SELL
0.9868
0.9815
0.9780
0.9752
SignalRisk
TP3=77
2019-08-02 17:00:04
2019-08-05 10:53:16
USD /CHF
SELL
2019-08-02 17:00:04
TP3=77
Risk

ID

44232

PRICE

0.9830

STOPLOSS

0.9868

TP1

0.9815

TP2

0.9780

TP3

0.9752

44231
GBPJPY
129.09
SELL
131.74
128.94
128.23
126.54
SignalRisk
TP3=255
2019-08-02 17:00:00
2019-08-12 01:32:27
GBP /JPY
SELL
2019-08-02 17:00:00
TP3=255
Risk

ID

44231

PRICE

129.09

STOPLOSS

131.74

TP1

128.94

TP2

128.23

TP3

126.54

44230
NZDUSD
0.6530
SELL
0.6578
0.6514
0.6502
0.6482
SignalRisk
TP2=28
2019-08-02 10:00:39
2019-08-05 03:35:07
NZD /USD
SELL
2019-08-02 10:00:39
TP2=28
Risk

ID

44230

PRICE

0.6530

STOPLOSS

0.6578

TP1

0.6514

TP2

0.6502

TP3

0.6482

44229
GBPCHF
1.2017
SELL
1.2123
1.2002
1.1966
1.1913
SignalRisk
TP3=104
2019-08-01 21:00:01
2019-08-02 16:32:17
GBP /CHF
SELL
2019-08-01 21:00:01
TP3=104
Risk

ID

44229

PRICE

1.2017

STOPLOSS

1.2123

TP1

1.2002

TP2

1.1966

TP3

1.1913

44228
USDCAD
1.3236
BUY
1.3124
1.3250
1.3278
1.3342
SignalRisk
TP3=106
2019-08-01 21:00:00
2019-08-07 15:02:24
USD /CAD
BUY
2019-08-01 21:00:00
TP3=106
Risk

ID

44228

PRICE

1.3236

STOPLOSS

1.3124

TP1

1.3250

TP2

1.3278

TP3

1.3342

44227
EURAUD
1.6284
BUY
1.6226
1.6301
1.6325
1.6357
SignalRisk
TP3=73
2019-08-01 21:00:00
2019-08-02 14:14:28
EUR /AUD
BUY
2019-08-01 21:00:00
TP3=73
Risk

ID

44227

PRICE

1.6284

STOPLOSS

1.6226

TP1

1.6301

TP2

1.6325

TP3

1.6357