آرشیو سیگنالهای ارسال شده - اطلاعات جفت ارزها - نمودارهای بازار.

From: To:
Result (PIPs): 1919
SignalId
Symbol
Price
Type
Stoploss
tp1
tp2
tp3
SignalRisk
Total
StartTime (CET)
EndTime (CET)

Symbol

Type

Started

Result

Risk

44226
EURAUD
1.6125
SELL
1.6226
1.6108
1.6085
1.6028
SignalRisk
STOPLOSS=-100
2019-08-01 18:00:00
2019-08-01 19:54:06
EUR /AUD
SELL
2019-08-01 18:00:00
STOPLOSS=-100
Risk

ID

44226

PRICE

1.6125

STOPLOSS

1.6226

TP1

1.6108

TP2

1.6085

TP3

1.6028

44225
GBPUSD
1.2105
SELL
1.2222
1.2090
1.2062
1.1992
SignalRisk
TP2=42
2019-08-01 13:00:01
2019-08-09 13:27:04
GBP /USD
SELL
2019-08-01 13:00:01
TP2=42
Risk

ID

44225

PRICE

1.2105

STOPLOSS

1.2222

TP1

1.2090

TP2

1.2062

TP3

1.1992

44224
EURUSD
1.1031
SELL
1.1134
1.1017
1.0995
1.0930
SignalRisk
STOPLOSS=-103
2019-08-01 10:00:04
2019-08-05 10:02:43
EUR /USD
SELL
2019-08-01 10:00:04
STOPLOSS=-103
Risk

ID

44224

PRICE

1.1031

STOPLOSS

1.1134

TP1

1.1017

TP2

1.0995

TP3

1.0930

44223
CHFJPY
109.35
SELL
109.77
109.19
109.06
108.86
SignalRisk
TP3=48
2019-07-31 22:00:02
2019-08-01 16:28:31
CHF /JPY
SELL
2019-07-31 22:00:02
TP3=48
Risk

ID

44223

PRICE

109.35

STOPLOSS

109.77

TP1

109.19

TP2

109.06

TP3

108.86

44222
AUDUSD
0.6838
SELL
0.6858
0.6824
0.6810
0.6792
SignalRisk
STOPLOSS=-19
2019-07-31 21:00:01
2019-07-31 21:03:28
AUD /USD
SELL
2019-07-31 21:00:01
STOPLOSS=-19
Risk

ID

44222

PRICE

0.6838

STOPLOSS

0.6858

TP1

0.6824

TP2

0.6810

TP3

0.6792

44221
AUDJPY
74.36
SELL
74.98
74.20
74.06
73.86
SignalRisk
TP3=50
2019-07-31 21:00:00
2019-08-01 19:29:46
AUD /JPY
SELL
2019-07-31 21:00:00
TP3=50
Risk

ID

44221

PRICE

74.36

STOPLOSS

74.98

TP1

74.20

TP2

74.06

TP3

73.86

44220
GBPJPY
132.80
BUY
131.32
132.95
133.65
134.26
SignalRisk
STOPLOSS=-148
2019-07-31 20:00:00
2019-08-01 14:58:33
GBP /JPY
BUY
2019-07-31 20:00:00
STOPLOSS=-148
Risk

ID

44220

PRICE

132.80

STOPLOSS

131.32

TP1

132.95

TP2

133.65

TP3

134.26

44219
GBPUSD
1.2211
BUY
1.2104
1.2226
1.2271
1.2318
SignalRisk
TP1=15
2019-07-31 19:00:05
2019-07-31 19:37:01
GBP /USD
BUY
2019-07-31 19:00:05
TP1=15
Risk

ID

44219

PRICE

1.2211

STOPLOSS

1.2104

TP1

1.2226

TP2

1.2271

TP3

1.2318

44218
EURUSD
1.1134
SELL
1.1166
1.1120
1.1107
1.1105
SignalRisk
TP3=28
2019-07-31 17:00:05
2019-07-31 20:02:45
EUR /USD
SELL
2019-07-31 17:00:05
TP3=28
Risk

ID

44218

PRICE

1.1134

STOPLOSS

1.1166

TP1

1.1120

TP2

1.1107

TP3

1.1105

44217
EURJPY
120.86
SELL
121.37
120.71
120.56
120.36
SignalRisk
TP3=50
2019-07-31 17:00:02
2019-07-31 22:14:50
EUR /JPY
SELL
2019-07-31 17:00:02
TP3=50
Risk

ID

44217

PRICE

120.86

STOPLOSS

121.37

TP1

120.71

TP2

120.56

TP3

120.36

44216
EURAUD
1.6188
BUY
1.6164
1.6205
1.6220
1.6240
SignalRisk
TP3=52
2019-07-30 14:00:01
2019-07-31 03:29:48
EUR /AUD
BUY
2019-07-30 14:00:01
TP3=52
Risk

ID

44216

PRICE

1.6188

STOPLOSS

1.6164

TP1

1.6205

TP2

1.6220

TP3

1.6240

44215
GBPJPY
131.66
SELL
132.32
131.51
130.59
130.29
SignalRisk
STOPLOSS=-65
2019-07-30 07:00:00
2019-07-30 09:31:48
GBP /JPY
SELL
2019-07-30 07:00:00
STOPLOSS=-65
Risk

ID

44215

PRICE

131.66

STOPLOSS

132.32

TP1

131.51

TP2

130.59

TP3

130.29

44214
NZDUSD
0.6618
SELL
0.6655
0.6602
0.6590
0.6570
SignalRisk
TP3=48
2019-07-29 16:00:00
2019-07-31 20:03:07
NZD /USD
SELL
2019-07-29 16:00:00
TP3=48
Risk

ID

44214

PRICE

0.6618

STOPLOSS

0.6655

TP1

0.6602

TP2

0.6590

TP3

0.6570

44213
GBPCHF
1.2220
SELL
1.2256
1.2205
1.2185
1.2166
SignalRisk
TP3=54
2019-07-29 11:00:00
2019-07-29 14:51:37
GBP /CHF
SELL
2019-07-29 11:00:00
TP3=54
Risk

ID

44213

PRICE

1.2220

STOPLOSS

1.2256

TP1

1.2205

TP2

1.2185

TP3

1.2166

44212
GBPJPY
134.23
SELL
135.11
134.08
133.93
133.67
SignalRisk
TP3=56
2019-07-29 03:00:01
2019-07-29 13:08:00
GBP /JPY
SELL
2019-07-29 03:00:01
TP3=56
Risk

ID

44212

PRICE

134.23

STOPLOSS

135.11

TP1

134.08

TP2

133.93

TP3

133.67

44211
AUDJPY
75.04
SELL
75.29
74.88
74.74
74.54
SignalRisk
TP3=50
2019-07-26 20:00:00
2019-07-31 02:17:38
AUD /JPY
SELL
2019-07-26 20:00:00
TP3=50
Risk

ID

44211

PRICE

75.04

STOPLOSS

75.29

TP1

74.88

TP2

74.74

TP3

74.54

44210
USDCHF
0.9939
BUY
0.9861
0.9954
0.9967
0.9990
SignalRisk
TP2=28
2019-07-26 19:00:02
2019-08-01 02:35:16
USD /CHF
BUY
2019-07-26 19:00:02
TP2=28
Risk

ID

44210

PRICE

0.9939

STOPLOSS

0.9861

TP1

0.9954

TP2

0.9967

TP3

0.9990

44209
GBPUSD
1.2385
SELL
1.2420
1.2370
1.2339
1.2309
SignalRisk
TP3=75
2019-07-26 17:00:02
2019-07-29 13:07:47
GBP /USD
SELL
2019-07-26 17:00:02
TP3=75
Risk

ID

44209

PRICE

1.2385

STOPLOSS

1.2420

TP1

1.2370

TP2

1.2339

TP3

1.2309

44208
AUDUSD
0.6948
SELL
0.6963
0.6934
0.6920
0.6902
SignalRisk
TP3=46
2019-07-25 20:00:03
2019-07-26 19:33:46
AUD /USD
SELL
2019-07-25 20:00:03
TP3=46
Risk

ID

44208

PRICE

0.6948

STOPLOSS

0.6963

TP1

0.6934

TP2

0.6920

TP3

0.6902

44207
GBPCHF
1.2329
BUY
1.2237
1.2344
1.2376
1.2421
SignalRisk
STOPLOSS=-92
2019-07-25 19:00:07
2019-07-29 10:07:50
GBP /CHF
BUY
2019-07-25 19:00:07
STOPLOSS=-92
Risk

ID

44207

PRICE

1.2329

STOPLOSS

1.2237

TP1

1.2344

TP2

1.2376

TP3

1.2421

44206
NZDUSD
0.6684
SELL
0.6716
0.6668
0.6656
0.6636
SignalRisk
TP3=48
2019-07-25 11:00:00
2019-07-26 14:30:08
NZD /USD
SELL
2019-07-25 11:00:00
TP3=48
Risk

ID

44206

PRICE

0.6684

STOPLOSS

0.6716

TP1

0.6668

TP2

0.6656

TP3

0.6636

44205
EURUSD
1.1126
SELL
1.1156
1.1112
1.1099
1.1097
SignalRisk
STOPLOSS=-29
2019-07-25 10:00:01
2019-07-25 13:45:11
EUR /USD
SELL
2019-07-25 10:00:01
STOPLOSS=-29
Risk

ID

44205

PRICE

1.1126

STOPLOSS

1.1156

TP1

1.1112

TP2

1.1099

TP3

1.1097